fbpx

Algmene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – identiteit van de onderneming:

Onderneming; Limonade atelier Mirabel
ondernemingsvorm: éénmanszaak
Adres: België – 9620 Zottegem –kasteelstraat 73
GSM: 0473 29 67 70 (werkdagen tussen 9.00u en 17.00u)
info@limonademirabel.com
Ondernemingsnummer: 0659.775.984
Oprichtingsdatum: 13 juli 2016

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod aangeboden door limonade atelier Mirabel en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Limonade atelier mirabel en de (zakelijke) klant.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden aan de (zakelijke) klant beschikbaar gesteld.
  3. De tekst wordt ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze eenvoudig kan worden opgeslagen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte houdbaarheid of geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als limonade atelier Mirabel gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Limonade atelier Mirabel niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst of bestelling

1.. De overeenkomst of bestelling komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod via onze webshop of mail heeft aanvaard, bevestigt Limonade atelier Mirabel onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de aanvaarding door Limonade atelier Mirabel niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Limonade atelier Mirabel passende technische en elektronische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Limonade atelier Mirabel daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Limonade atelier Mirabel zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie schriftelijk  of elektronisch bij bevestiging van de aankoop meesturen:
a. Het mailadres van Limonade atelier Mirabel waar de klant met klachten terecht kan.
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht
kan gebruik maken.
c. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud. Voor
zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 5 – herroepingsrecht

1. De (zakelijke) klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Limonade atelier Mirabel mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn redenen verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de (zakelijke) klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of als de (zakelijke) klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Limonade atelier Mirabel mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft over geïnformeerd , een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
1 De klant kan een dienstenovereenkomst tot 3 weken voor de geleverde dienst de overeenkomst kosteloos ontbinden. De (zakelijke) klant wordt bij ontbinding binnen de termijn van 2 weken voorafgaand op de geleverde dienst 30% van het totale bedrag, exclusief vervoersonkosten aangerekend. De klant wordt bij ontbinding binnen termijn van 7 dagen voorafgaand op de geleverde dienst 60% aangerekend van het totale bedrag exclusief vervoersonkosten. De klant wordt bij ontbinding in de laatste 3 dagen voorafgaand op de geleverde dienst 100% van het totale bedrag aangerekend exclusief vervoersonkosten. Limonade atelier Mirabel mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot reden(en) verplichten.

Artikel 6 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de (zakelijke) klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De (zakelijke) klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
  3. De (zakelijke) klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Limonade atelier Mirabel hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplicht informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan.
 2. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het online modelformulier voor herroeping. Limonade atelier Mirabel verbindt er zich toe dit duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren.
  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) limonade atelier Mirabel. De (zakelijke)klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
  3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Limonade atelier Mirabel verstrekt redelijke en duidelijke instructies.
  4. De klant draagt geen kosten bij terugzending van het product.
  5. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
1 (zie artikel 5 ‘herroepingsrecht’’)

 

Artikel 8 – Verplichting limonade atelier Mirabel bij herroeping

 1. Als limonade atelier Mirabel de melding van herroeping door de (zakelijke)klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2 Limonade atelier Mirabel vergoedt alle betalingen van de klant, exclusief eventuele leveringskosten door Limonade atelier Mirabel in rekening gebracht bij afgifte., onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Limonade atelier Mirabel mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
  3. Limonade atelier Mirabel gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

Artikel 9 – De prijs

 1. Het aanbod gekozen door de klant met duidelijke prijsvermelding zal bij aanvaarding van de overeenkomst gehandgaafd worden ondanks latere of eerdere prijswijzigingen.
  2. De keuzeopties inzake levering worden duidelijk weergegeven op de website incl. de toebehorende kostprijs.

Artikel 10 – Nakoming overeenkomsten en extra garantie

 1. Limonade atelier Mirabel staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.Artikel 11 – levering en uitvoering
 2. Limonade atelier Mirabel zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Limonade atelier Mirabel kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Limonade atelier Mirabel geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Aangevraagde diensten zullen binnen een termijn van 10 dagen behandeld worden. Indien de bezorging vertraging oploopt, of indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst een bericht. De klant heeft desgevallend het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op een financiële schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Limonade atelier Mirabel het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen., conform artikel 8
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Limonade atelier Mirabel tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Limonade atelier Mirabel bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de door Limonade atelier Mirabel geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het elektronische “retourformulier”, via klantenservice terug te vinden, gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres web@limonademirabel.com
  6. Limonade atelier Mirabel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade wegens opgelopen vertraging veroorzaakt door de koerierdienst. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen. De klant heeft het recht om bij laattijdige levering af te zien van de aankoop en de bestelling kosteloos terug te sturen. Limonade atelier Mirabel verplicht er zich toe spoedig het specifieke saldo terug te storten.
  7. Leveringen van producten worden altijd verzorgd via Bpost of DPD . Hiervoor wordt aan de klant een vaste leveringskost aangerekend. Meer over specifieke leveringskosten zijn eenvoudig terug te vinden op de website van limonade atelier mirabel.
  8. Limonade atelier Mirabel verplicht zich er toe om de gewenste levertijd zichtbaar te maken van het betreffende product.Artikel 12 – Betaling
 3. Bij de verkoop van producten en diensten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 40%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst., alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Limonade atelier Mirabel te melden.
  2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Limonade atelier Mirabel hierop is gewezen, verplicht om binnen een termijn van 14 dagen de betaling alsnog te vereffenen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn is Limonade atelier Mirabel gerechtigd de door hem gemaakte kosten in rekening te brengen.
  Artikel 13 – klachtenregeling
 4. De klant kan via de beschikbare contactgegevens een klacht schriftelijk melden.
  2. Klachten over de uitvoering van een dienst moeten binnen een bekwame tijd nadat deze is uitgevoerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Limonade atelier Mirabel.
  3. Bij de ondermer ingediende klachten worden binnen termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Limonade atelier Mirabel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Artikel 14 – Privacy

 1. Limonade atelier Mirabel hecht veel belang aan de eerbiedeging van uw persoonlijke levenssfeer. Jouw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Meer omtrent privacy kan  je terugvinden in onze privacyverklaring.
  2. De teksten, afbeeldingen en foto’s op deze website zijn onderworpen aan een copywright en de bescherming van het intellectuele eigendom. Wie gebruik wil maken van de content neemt vooraf contact op met Limonade atelier Mirabel

Artikel 15 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …